Дом здравља „Врачар“

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010, 1 од 06.01.2015.) а у складу са Закључком  51 број: 112-9724/2019 од 27. 09. 2019. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,  директор доноси одлуку да се распише,

 

 

О Г Л А С                                  

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са обавезним

пробним радом у трајању од 6 месеци

 

 

 

I ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР у Служби опште медицине –

       1 извршилац са пуним радним временом

 

II – Услови:  Завршен Медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен

                        стручне спреме

 

III – превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и  поремећаје  кроз примену

         принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску

        документацију;

     – организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и

        породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести,

        прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за

        потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи

        мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује  

        сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

     – ради у превентивним саветовалиштима; – организује и спроводи прописане

        систематске, циљане и скрининг прегледе;

     – учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних

        несрећа, мере за рано откривање болести);

     – обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе,

        одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге

        за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово

        спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или

        повреде;

     – прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

     – даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у

        кућне посете у оквиру теренског рада;

     – збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења,  

        којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати

        пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

     – учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

     – обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим

        сарадницима;

     – планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

 

  

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

 

  • Кратку биографију
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Уверење о држављанству

 

 

Приликом заснивања радног односа на неодређено време, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                                    Дом здравља „Врачар“

                                                                                   Ул. Велимира Бате Живојиновића бр. 16

                                                                                                       11 000 Београд

                                                                                   (ЗА КОНКУРС ДОКТОР МЕДИЦИНЕ)