Дом здравља ``Звездара``

Дом здравља ``Звездара``

Београд, Олге Јовановић 11

 

расписује

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

- 5 ИЗВРШИЛАЦА-

 

Опис посла: Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести , прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статитстике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати њихово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности , иде у кућне посете у оквиру теренског рада; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите, обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалиура спровођење здравствене заштите.

 

Услови:   Медицински факултет

                 VII степен стручне спреме

                 Положен стручни испит.

                 Основно познавање рада на рачунару.

 

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у архиву Дома здравља ``Звездара``, Олге Јовановић 11, II спрат, соба 208.

Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова.

Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима.

Дом здравља ``Звездара`` задржава право да поништи оглас уколико сматра да ниједан од приjављених кандидата не испуњава услове за рад за тражено радно место.

Резултати огласа биће објављени на интернет страници Дома здравља ``Звездара``.