Дом здравља ``Звездара``

Дом здравља ``Звездара``

Београд, Олге Јовановић 11

 

 

расписује

 

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ

-1 ИЗВРШИЛАЦ-

 

 

Опис посла: Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде  и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице; ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести; прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистке, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници, ради у превентивнм саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима  (вакцинацијама, мере у току епидемије и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати рок лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења; прописује лекове медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностикује и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницим; планира надзире и евалуира спровођење здравствене заштите.

 

Услови: Медицински факултет,

               специјализација из интерне медицине

               VII 2 степен стручне спреме

               Положен стручни испит

               Основно познавање рада на рачунару

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, на сајту Националне службе за запошљавање, поштом или личном доставом у архиву Дома здравља ``Звездара``, Олге Јовановић 11, II спрат, соба 208.

Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова.

Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима.

Дом здравља ``Звездара`` задржава право да поништи оглас уколико сматра да ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове за рад за тражено радно место.

Резултати огласа биће објављени на интернет страници Дома здравља ``Звездара``.