Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014 и 13/2017 - одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 96/2019), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2018. годину, број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Дома здравља „Вељко Влаховић“, дана 15.01.2020. године расписује:

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

1.

 

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (до повратка стално запослене са одржавања трудноће,породиљског одсуства/одсуства са рада ради неге детета):

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ  - ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА  у Служби за здравствену заштиту деце, школске деце и жена, Одељење за здравствену заштиту деце - 1 (један)  извршилац

 

ОПИС ПОСЛА:   

- Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена редовним школовањем;

- Обавља потребне административне послове;

- Ради и друге послове из делокруга свога рада;

- За свој рад непосредно је одговорна начелнику службе и директору Дома здравља.

 

 

 

2.

  

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 2/2013; 75/2014 и 13/2017 - одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 586 од 26.03.2018. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  су :

УСЛОВИ:

а) Стручна спрема / образовање: средње образовање - завршена средња медицинска школа педијатријског смера  - IV степен стручне спреме;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца за рад.

 

3.

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос за послове из тачке 1.  треба да достави:

 

-  пријаву на оглас;

-  оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;

- оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за педијатријску сестру;

- оверену фотокопију лиценце;

-  кратку биографију.

4.

 

 Приликом заснивања радног односа за послове из тачке 1. изабрани кандидат дужан је

 да достави:

 

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни  однос;

-  уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд).

 

Уколико изабрани кандидати не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њима се неће засновати радни однос.

                                                                                                                          

5.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове  Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

6.

 

Оглас објавити на web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), на сајту Националне службе за запошљавање, као и на  на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvs.rs ).

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа.

 

 

7.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

               Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvs.rs).

                                                                   

8.

 

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић “ Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове медицинске сестре/техничара у амбуланти –педијатријске сестре.

 

Непотпуне, неблаговремене пријаве  као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

 

ДИРЕКТОР

др Јасмина Асси

специјалиста ургентне медицине