Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009 и  32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2013.годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, Директор Дома здравља „Вељко Влаховић“, дана 10.01.2020.године расписује:

 

 

ОГЛАС

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1.

 

        Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ( до повратка стално запослене са породиљског одсуства/неге детета) :

 

а)  ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА у Служби за здравствену заштиту деце, школске деце и жена,Оделењу за здравствену заштиту жена - 1 (један) извршилац

 

Опис послова:

- врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена   редовним школовањем

- обавља потребне административне послове

- ради и друге послове из делокруга свога рада

- за свој рад непосредно одговара начелнику службе и директору Дома здравља

 

 

2.

  

               Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009 и 32/2013 и 75/2014),посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 838 од 21.05.2013.године и Правилником о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 1990 од 25.11.2013.године и бр.560 од 21.03.2014.године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.а) су :

- IV степен стручне спреме

- Средња медицинска школа,смер-гинеколошо-акушерска сестра

- положен стручни испит за звање гинеколошко-акушерска сестра

 

3.

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:

 

- пријаву на оглас

- оверену фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи,смер-гинеколошко акушерска сестра

- оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за гинеколошко-акушерску сестру

- кратку биографију                                                                           

4.

 

Приликом заснивања радног односа,изабрани кандидат дужан је да достави:

 

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос

-  уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд)

-  лиценцу за гинеколошко-акушерску сестру

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

                                                                

5.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

 

6.

 

Оглас објавити на web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvrbas.co.rs ).

     Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа.

 

7.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

                 Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvrbas.co.rs ).

                                                                  

8.

 

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић “ Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место гинеколошко-акушерска сестра.“

 

ОГЛАС ВАЖИ ОД  10.01. 2020.ГОДИНЕ

( ДО 18.01.2020 .ГОДИНЕ )      

Непотпуне,неблаговремене пријаве  као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

 

ДИРЕКТОР,

др Јасмина Асси

специјалиста ургентне медицине