Дом здравља „ Крупањ“ Крупањ

На основу члана 115 и 119.став 1 тач.12. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“, 25/19), чланоа 19. Статута Дома здравља „ Крупањ“ Крупањ и члана 11. Пословника о раду Управног одбора Дома здравља „Крупањ“, Управни одбора Дома здравља „ Крупањ“ Крупањ,  на својој седници одржаној 09.01.2020. године донео је следећу,

ОГЛАС

О расписивању јавног конкурса за избор и именовање Директора

 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање директора Дома здравља „Крупањ“ Крупањ на период од четири године.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.

 

За директора Дома здравља „Крупањ“ Крупањ може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће услове:

 

 • доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање са завршеном едукацијом из области менаџмента у здравству,

 

 • да има најмање пет година радног стажа у области здравствене делатности од чега најмање три године рада на руководећим пословима у здравственој установи ;

 

 • да има завршену специјализацију у складу са Законом здравственој заштити

 

 • да није члан органа политичке странке

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњености услова и то

 

 • Биографију
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету и специјализацији
 • Оверену фотокопију уверења о завршеној едукацији из области менаџмента уздравству
 • Потврду о стажу у области здравствене заштите
 • Уверење да кандидат није осуђиван
 • Уверење да се против кандидата не води истрага
 • Својеручно потписану изјаву да није члан органа политичке странке
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)

 

Кандидати достављају пријаву са доказима о испуњености услова у затвореној коверти са назнаком „ За конкурс Директора-не отварати“ поштом на адресу Дом здравља „Крупањ“ Крупањ, ул. Владе Зечевића бр. 61, 15314 Крупањ или лично у Дом здравља „Крупањ“ у ул.Владе Зечевић 61 у Крупњу сваким радним даном у времену од 08,00 до 13,00 часова.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

УПРАВНИ ОДБОР

Председник

Јелисавета Вићентић