Дом здравља Мерошина

   На основу чл.  7.и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 106/2018), Обавештења Министарства здравља бр.06-00-3/2020-02 од 10.01.2020.год.  и Одлуке  директора  Дома здравља Мерошина бр. 25.  од 13.01.2020. године,    расписује се

ОГЛАС   ЗА

ПРИЈЕМ  У  РАДНИ  ОДНОС  НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

       Ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места  примиће се у радни однос  на одређено време у трајању до две године    са пуним радним временом,     1 ( један) извршилац  на пословима    доктор медицине  специјалиста  радиологије  .

 Опис послова:  Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Мерошина .

 Услови за заснивање радног односа су :

    -    VII  2 степен стручне спреме, медицински факултет

    -     положен стручни испит

    -     положен специјалистички испит из одговарајуће специјалности

    -     важећа  лиценца

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе :

    -     Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;

    -     Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;

    -     Оверену фотокопију дипломе (уверења) о положеном специјалистичком испиту из одговарајуће специјалности;

   -      Оверену фотокопију лиценце, датум овере не старији од 6 месеци;

    -        Потврду о радном искуству

    -        Кратку биографију са  контакт подацима

    -      Фотокопију извода из матичне књиге рођених (или венчаних ако је дошло до промене презимена)

    -         уверење о држављанству

-     уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)  не старије од 6 (шест)  месеци

-     уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-не старије од 6 (шест)

       месеци,

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту  Дома здравља Мерошина .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити  на адресу:   Дом здравља Мерошина , Ул. Цара Лазара бр. 11 ,18252 Мерошина , или лично  на писарну Дома здравља Мерошина . 

                                                                            

 Дом здравља Мерошина

 Директор ,

др Небојша Цветковић