Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин

На основу члана 6. Колективног уговора  Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин и Одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-71/20 од 16.01.2020. год., в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

 О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На  одређено време, због повећаног обима посла а најдуже до  

                                        30.06.2020. године

 

 

  1. КОНОБАР – 1 извршиоца

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин : Средње образовање: угоститељска школа,КВ конобар, 3.или 4. степен стручне спреме.

        Додатна знања/испити/радно искуство:

  • Познавање страног језика

  

У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Сомбор.

          Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

''ЈУНАКОВИЋ'',АПАТИН,АПАТИН

В.д. Директор 

Мрђенов др Драгана