Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, dana 16.01.2020. godine raspisuje se  sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 2 izvršioca na radnom mestu:

 

POMOĆNI RADNIK

 

II USLOVI:

-završena osnovna škola,

 

III OPIS POSLOVA:

 • vrši održavanje spolјašnih površina oko objekata Bolnice,
 • vrši sve poslove oko održavanja zelenih površina i uređivanja prostora u letnjem i zimskom periodu,
 • po potrebi upravlјa odnosno rukuje radnim mašinama preduzeća,
 • vrši košenje trave kosačicama i trimerima,
 • odgovoran je za povereni alat i vrši manje složene poslove iz komunalne delatnosti,
 • radi sve poslove na prikuplјanju, iznošenju i deponovanju komunalnog smeća,
 • vadi blato iz jezera i doprema ga u bazen,
 • obezbeđuje dovolјnu količinu blata za primenu u terapijama,
 • vraća u jezero blato nakon upotrebe,
 • održava bazen za blato i cisternu za dopremanje blata u ispravnom stanju,
 • priprema namirnice za kuvanje: čisti, lјušti, secka, melјe, reže, gnječi, cedi, pasira, špikuje, tranšira, razvlači testo, blanšira i slične operacije na namirnicama,
 • pomaže kuvarima u pripremi određenih jela,
 • oblikuje pripremlјene namirnice u obroke: porcioniše gotova jela, dodaje priloge, slaže i aranžira pripremlјene namirnice na tanjire i drugo posuđe,
 • pere sudove i pribor za pripremu jela i za ručavanje,
 • razvrstava oprane sudove i pribor i slaže ih na predviđeno mesto,
 • održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,
 • odgovoran je za transport otpada prema propisanim uslovima na predviđenoj lokaciji,
 • prenosi dopremlјenu robu od dobavlјača koja je namenjena kuhinji i restoranu i smešta ih na predviđeno mesto,
 • obavlјa fizičke poslove u kuhinji i restoranu,
 • obavlјa i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

-        za svoj rad odgovoran je rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,

 

 

 1. b) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 2 izvršioca na radnom mestu:

 

POMOĆNI RADNIK U KUHINJI

 

USLOVI:   -osnovno obrazovanje

OPIS POSLA:

 • priprema namirnice za kuvanje: čisti ljušti secka melje, reže gnječi, cedi pasira, špikuje, tranšira, razvlači testo, blanšira i slične operacije na namirnicama.
 • pomaže kuvarima u pripremi određenih jela,
 • oblikuje pripremljene namirnice u obroke: porcioniše gotova jela, dodaje priloge, slaže i aranžira pripremljene namirnice na tanjire i drugo posuđe,
 • pere sudove i pribor za pripremu jelai za ručavanje,
 • razvrstava oprane sudove i pribor i slaže ih na predviđeno mesto,
 • održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,
 • odgovoran je za transposrt otpada prema propisanim uslovima na predviđenoj lokaciji,
 • prenosi dopremljenu robu od dobavljača koja je namenjena, kuhinji i restoranu i smešta ih na predviđeno mesto,
 • obavlja fizičke poslove u kuhinji i restoranu,
 • obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu glavnog kuvara.
 • radi i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

ODGOVORNOST:

 • za svoj rad odgovoran je glavnom kuvaru.

 

 

 1. c) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

VOZAČ SANITETSKOG VOZILA U BOLNIČKIM USTANOVAMA

 

II USLOVI:

-           stečeno srednje obrazovanje u trajanju od  tri godine,

-           srednja saobraćajna škola ili srednja tehnička škola

-           vozačka dozvola B kategorije.

 

III OPIS POSLOVA:

 • vrši sanitetski prevoz bolesnika prema nalogu lekara,
 • vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan;
 • vrši sanitetski prevoz bolesnika prema overenom uputu i zakazanom terminu po nalogu pomoćnika direktora specijalne bolnice, a po informaciji medicinskih sestara/tehničara-glavnih sestara/glavnih tehničara odelјenja.
 • pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata;
 • održava, prati i vodi evidenciju o ispravnost vozila i opreme u vozilu;
 • vodi evideciju o pređenoj kilometraži i potrošnji goriva i podnosi izveštaje rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • odgovoran je za higijenu vozila Bolnice,
 • svakodnevno vrši vizuelni pregled vozila radi utvrđivanja ispravnosti,
 • utvrđuje kvarove na vozilu i preduzima mere za njihovo otklanjanje,
 • obavlјa i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu pomoćnika direktora specijalne bolnice i rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • obavlјa i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

-           za svoj rad je odgovoran je pomoćniku direktora specijalne bolnice  i rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,

 

 

 1. d) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

KUVAR

USLOVI:

-           stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine ili V tepen stručne spreme,

-           završena ugostitelјska škola za kvalifikovane radnike, smer kuvar.

 

III OPIS POSLOVA:

-           učestvuje u pripremi jelovnika,

-           utvrđuje potrebne količine namirnica na osnovu normativa i rezervacija i sastavlјa listu za nabavku namirnica,

-           kontroliše kvalitet ispravnost i količinu namirnica koje ulaze u kuhinju iz magacina i neispravne vraća u magacin o čemu obaveštava glavnog kuvara,

-           samostalno obrađuje namirnice i priprema sve vrste jela po jelovniku, normativima ishrane i prema utvrđenoj recepturi,

-           finalizira spremanje jela, određuje boju, aromu, gustoću i specifičnost jela,

 • priprema i oblikuje sve vrste poslastica,

-           kontroliše kvalitet pripremlјenog jela,

-           vrši serviranje jela,

-           u odsustvu glavnog kuvara vrši obračun dnevnog trebovanja i trebuje robu iz magacina,

-           održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,

-           po potrebi pere kuhinjsko posuđe, opremu i radni prostor,

-           vodi evidenciju i odgovoran je za sitan inventar u upotrebi,

-           obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu glavnog kuvara,

-           obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice,

 

       IV ODGOVORNOST:

               -za svoj rad je odgovoran glavnom kuvaru

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk