Специјална болница за психијатријске болести „Ковин”

На основу члана 7. став 1 тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе, в.д. директора расписује:  

 

К О Н К У Р С

 

 

  1. Спремач/спремачица просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима – 1 извршилац, на одређено време због повећаног обима посла до 3 месеца;

ОБРАЗОВАЊЕ:

  • Основно образовање;

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место морају предати:

  • кратку биографију (CV);
  • молба;
  • оверену фотокопију сведочанстава о завршеном основном образовању.

 

Напомена: Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, 26220 Ковин, или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати !!!