Дом здравља „Богатић“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа  („Службени гласник РС “ бр.96/2019), члана 23.Статута Дома здравља „ Богатић “ Богатић, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Богатић за 2018.годину,број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља 51 број: 112-10873/2019 од 30.10.2019. године, директор Дома здравља „Богатић “ Богатић, дана 17.01.2020. године расписује:

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - ИЗАБРАНИ ЛЕКАР  у Служби опште медицине Дома здравља Богатић.

Број извршилаца (2) два


Опис послова: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Богатић “ Богатић.

 

2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Богатић“ Богатић,

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су :

 
  • Високо образовање (VII/1 степен стручне спреме) – завршен медицински факултет:   
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
  • положен стручни испит
  • лиценца;
  • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

3.

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:

            - пријаву на оглас

-  кратку  биографију

 - фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних

-  фотокопију уверења о држављанству

 - фотокопију дипломе или уверења о завршеном медицинском факултету

            - фотокопију уверења о положеном стручном испиту

  - фотокопију лиценце односно одобрења за самосталан рад у струци

               - доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине

4.

Документација може да се подносе и у неовереним фотокопијама, али приликом заснивања радног односа,изабрани кандидат дужан је да достави оверене фотокопије докумената наведених у члану 3.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року,са њим се неће засновати радни однос.

5.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Богатић“ Богатић.

6.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, web страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „ Богатић “Богатић ( www.dzbogatic.org.rs ).

Рок за подношење пријаве је  10 (десет)  дана од дана објављивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“ Националне службе за запошљавање.

7.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс,а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити достављена кандидатима и објављена на web страници Дома здравља „Богатић“ Богатић

8.

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Богатић“ Богатић, Мије Јовановић 25, радним даном од 7.00-14.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Богатић “ Богатић, Мије Јовановић 25,  15350 Богатић са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктор медицине.“

Непотпуне, неблаговремене као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

                  

                                                                               

ДИРЕКТОР
др Горан Макунчевић