Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број  03-130/Р  од  16.01.2020. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за следећа радна места:

 1. Пословни секретар за рад у Одсеку за опште, правне и кадровске послове, до три месеца због повећаног обима посла- 1 извршилац

Потребни услови:

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање

 • на основнимм академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивало високо образовање до 10. септембра 2005.

Додатна зања/ испити/ радно искуство

 • знање рада на рачунару;
 • знање страног језика.
 •  

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.

 

 1. Медицинска сестра /техничар на осталим болничким одељењима, до повратка одсутног радника за рад у Служби за педијатрију - 1 извршилац

Потребни услови:

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

 • средње образовање медицинске струке из области педијатрије

Додатна зања/ испити/ радно искуство

 • стручни испит;
 • л лиценца или Решење о упису у комору;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД 16.01.2020. ГОДИНЕ (до 24.01.2020.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић