Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама

Београд 20.01.2020.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник“ РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13), Уговора о бесповратној помоћи CRIS бр. 2019/411-188 за финансирање пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама” од стране Европске Уније,

Министарство здравља Републике Србије упућује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

„Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама”

 

I

 Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место:

Један (1) извршилац за радно место РАЧУНОВОЂЕ - Тим за координацију пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама”

Опис посла:

·        Прати буџет и евидентира све финансијске промене настале реализацијом пројектних активности;

·        Прати и ажурира план потрошње средстава буџета пројекта са јасно дефинисаним временским оквиром и роковима;

·        Контролише исправност документације (улазне фактуре и друге финансијске документације) на основу које се врши трансфер средства релевантним институцијама здравственог система;

·        Израђује налог о исплати средстава на основу захтева институција здравственог система;

·        Учествује у изради финансијских и других извештаја у складу са захтевима донатора;

·        Представља Министарство на релевантним састанцима и догађајима везаним за пројекат;

  • Организује, ажурира и архивира финансијску документацију у складу са правилима канцеларијског пословања и праксом Министарства.

  Услови конкурса

·        Виша или Висока стручна спрема економског усмерења;

·        Познавање српског језика (матерњи говорник) и познавање енглеског језика;

·        Напредне компјутерске вештине посебно МС офис пакет;

·        Минимум 2 године радног искуства на наведеним пословима у органу државне управе Републике Србије;

·        Минимум 2 године радног искуства на пројектима финансираним од стране Европске Уније или осталих међународних организација.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 

·        Диплому/уверење о стеченом Вишем или Високом образовању;

·        Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);

·        Уверење о држављанству;

·        Фотокопију/очитану личну карту;

·        Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;

·        Мотивационо писмо;

·        Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор.

III

Рок за подношење пријава је 5 (пет) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама”

Контакт особа у Министарству здравља је Тијана Славковић, 062 27 20 30

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

Достављена документа се не враћају.