Здравствени центар Косовска Митровица

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/05; 61/05; 54/09; 32/13 ,75/14,13/17, 113/17 и 95/18), члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 96/2019), члана 22. Статута Здравственог центра Косовска Митровица, Закључка 51 број 112-10873/2019 од 30.10.2019.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Сагласности Министарства здравља  РС бр.112-01-1382/2019-02 од 06.11.2019.године , чл.10 -13.Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Здравственог центра Косовска Митровица , а у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Косовска Митровица, бр.112-01-200/2018-02, в.д.Директора Здравственог центра Косовска Митровица,  расписује:

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

                    Оглашава се потреба пријема у радни однос , за 1 немедицинског административног радника – дипломираног правника, за рад са пуним радним временом на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за  радно место:

 

1.Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – 1 извршилац,

 

 за потребе   ОЈ Дом здравља Лепосавић.

 

  Опис послова:

 

Спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа. Израђује процедуре реализације правних, кадровских и општих послова. Прати законске прописе из делокруга рада и стара се о њиховој примени. Води административно - техничке послове везане за заснивање и престанак радног односа, кретање запосленог у току радног односа и стручно усваршавање и образовање. Одговоран је да сва досијеа запослених садрже сву неопходну документацију. Посебно се стара о истеку уговора запослених на одређено време и правовремено писано обавештава руководиоце служби и начелника своје службе да не би дошло до нежењених последица по установу. Посебно се стара о правовременом добијању Решења за годишње одморе, Решења за плаћена/неплаћена одсуства и решавања осталих права запослених..Непосредно/дневно сарађује са РФЗО-ом око  примене закоснких и подзаконских прописа у вези са истим. Обавља и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца. За свој рад непосредно одговара Руководиоцу одељења .

 

Услови:

  • Завршен правни факултет -Дипломирани  правник
  • Висока стручна спрема
  • Знање рада на рачунару

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013,75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра Косовска Митровица.

                                                             

2.

Заинтересовани кандидати подносе:

·        пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

·        оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету;

·        потврду о запослењу или волонтирању у правној области , уколико је кандидат има;

·        уверење о држављанству РС;

·        извод из матичне књиге рођених;

·        лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива  радни однос.                                                                

3.

Приликом заснивања радног односа  изабрани кандидат дужан је да достави:

  • уверење да се против њега не води  кривични поступак (уверење издаје суд).

4.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу  користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне , кадровске и административне послове, Здравственог центра Косовска Митровица.

5.

 

Рок за подношење пријава је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

 

Оглас ће такође бити обjављен и на web страници Здравственог центра Косовска Митровица (www.kbckm.rs), на огласним таблама Здравственог центра Косовска Митровица  .

6.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиваће директор Здравственог центра Косовска Митровица.

Одлуку о коначном избору кандидата донеће Директор Здравственог центра Косовска Митровица,  у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли и web страници Здравственог центра Косовска Митровица (www.kbckm.rs).

  Кандидати који не буду изабрани, неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.                                                                           

Пријаве се подносе у затвореној коверти лично на писарници Здравственог центра, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Здравствени центар, ул.Анри Динана бр.10.

Непотпуне, неблаговремене пријаве  као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране. 

 

в.д. Директора

Здравственог центра

др Милан Ивановић