Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog kolektivnog ugovoraza zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019) zatim člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, kao i na osnovu zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje od dana 24.01.2020. 51 broj: 112-347/2020, Specijalna bolnica za rehabilitaciju ''Rusanda'' Melenci dana 24.01.2020. godine raspisuje sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla počevši od dana sklapanja ugovora o radu do dana 30.04.2020. godine za 3 izvršioca na radnom mestu:

                                                                                              

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

II USLOVI:  

-                       stečeno srednje obrazovanje trajanju od četiri godine,

 • završena srednja medicinska škola-odsek za fizioterapeute,
 • položen stručni ispit.
 • odobrenje za rad – licenca.

III OPIS POSLOVA:

 • samostalno sprovodi terapeutske procedure i postupke u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije po nalogu doktora specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • - primenjuje širok spektar procedura iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije: hidroterapija, elektroterapija, magnetoterapija, laseroterapija, peloidoterapija, terapija parafangom, krioterapija, ultrazvuk i druge tehnike, na osnovu opšteg plana lečenja datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • prati pacijentovo stanje i napredak;
 • prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;
 • podstiče i podučava pacijenta da samostalno izvodi vežbe.
 • primenjuje kineziterapiju pod kontrolom višeg fizioterapeuta,
 • vrši usluge u okviru „wellness“; spa programa,
 • vodi urednu evidenciju o broju bolesnika i terapijskih procedura,
 • radi i druge poslove iz svoje struke po nalogu višeg fizioterapeuta-glavnog terapeuta Bolnice,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

 1. b) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla počevši od dana sklapanja ugovora o radu do dana 30.04.2020. godine za 5 izvršioca na radnom mestu:

 

 

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U  INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

II USLOVI:    

 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine,
 • završena srednja medicinska škola-odsek za medicinske sestre
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za rad – licenca.

III OPIS POSLOVA:

 • sprovodi opštu i specijalnu negu na odelјenju intenzivne nege i vodi medicinsku dokumentaciju iz svog delokruga rada,
 • kontroliše vitalne funkcije bolesnika (puls, pritisak, i dr.),
 • primenjuje propisanu medikamentnu terapiju od strane lekara specijaliste i vodi evidenciju o njihovoj primeni,
 • priprema bolesnike za određene medicinske postupke, vrši aspiraciju, primenu oksigene terapije, nega dekubita, ispiranje mokraćne bešike, kateterizaciju, meri diurezu, primena klizme, nega anus preter naturalisa, nega PEG-a, nega cistostome
 • uzima materijal za laboratorijske analize,
 • priprema materijal za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata,
 • pomaže u samozbrinjavanje bolesnika na odelјenju
 • (skidanje, oblačenje, obuvanje, pomoć oko lične higijene i sl.),
 • pomaže pri transferu bolesnika,
 • učestvuje u postavlјanju, kontroli i održavanju funkcionalnih i korektivnih pomagala na odelјenju,
 • vrši prevenciju nastanka dekubitalnih ulcera,
 • obavlјa higijenu bolesnika u postelјi (kupanje, negu usne duplјe i kose i umivanje),
 • presvlači postelјno i bolesničko rublјe u toku dana prema doktrini Bolnice,
 • sprovodi distribuciju hrane po sobama i pomaže bolesnicima prilikom uzimanja hrane,
 • sprovodi hranjenje bolesnika preko sonde i PEG-a i održava pribor za hranjenje,
 • pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,
 • vrši zdravstveno prosvećivanje osoblјa i bolesnika,
 • dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),
 • u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odelјenja,
 • planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • obavlјa medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;
 • primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;
 • vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;
 • učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;
 • prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelјe;
 • priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;
 • sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;
 • učestvuje u nabavci potrebnog materijala;
 • odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;
 • obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavne sestre/glavnog tehničara odelјenja
 • radi i druge poslove po nalogu direktora.

 

 1. c) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla počevši od dana sklapanja ugovora o radu do dana 30.04.2020. godine za 2 izvršioca na radnom mestu:

 

 

VIŠI FIZIOTERAPEUT

II USLOVI:  

-VI-1 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama,

-završena viša  medicinska škola-odsek za fizioterapeute  ili visoka  škola strukovnih studija - smer strukovni fizioterapeut,

 • odobrenje za rad – licenca.

 

III OPIS POSLOVA:

 

 • sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;
 • nadzire rad pomoćnog osoblјa u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.;
 • uvodi u posao novoprimlјene radnike i kontroliše obuku pripravnika;
 • uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;
 • prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;
 • podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.
 • izvršava naloge lekara iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • sprovodi terapijske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije,
 • prati stanje bolesnika i uspešnost terapije;
 • prilagođava program terapije u skladu sa napretkom stanja bolesnika po instrukcijama ordinirajućeg lekara,
 • podstiče i podučava bolesnika za samostalno izvođenje vežbi,
 • u svom radu primenjuje jedinstvenu doktrinu struke u Bolnici, 
 • vodi evidenciju izvršenh usluga,
 • učestvuje u zdravstvenom prosvećivanju bolesnika,
 • obavezan je da se stručno usavršava u skladu sa jedinstvenim planom edukacije kadrova u Bolnici,
 • radi i druge poslove iz struke po nalogu višeg fizioterapeut-glavnog terapeuta Bolnice,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

 

 1. d) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla počevši od dana sklapanja ugovora o radu do dana 30.04.2020. godine za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

POMOĆNI RADNIK

 

II USLOVI:

-           završena osnovna škola,

 

III OPIS POSLOVA:

 

 • vrši održavanje spolјašnih površina oko objekata Bolnice,
 • vrši sve poslove oko održavanja zelenih površina i uređivanja prostora u letnjem i zimskom periodu,
 • po potrebi upravlјa odnosno rukuje radnim mašinama preduzeća,
 • vrši košenje trave kosačicama i trimerima,
 • odgovoran je za povereni alat i vrši manje složene poslove iz komunalne delatnosti,
 • radi sve poslove na prikuplјanju, iznošenju i deponovanju komunalnog smeća,
 • vadi blato iz jezera i doprema ga u bazen,
 • obezbeđuje dovolјnu količinu blata za primenu u terapijama,
 • vraća u jezero blato nakon upotrebe,
 • održava bazen za blato i cisternu za dopremanje blata u ispravnom stanju,
 • priprema namirnice za kuvanje: čisti, lјušti, secka, melјe, reže, gnječi, cedi, pasira, špikuje, tranšira, razvlači testo, blanšira i slične operacije na namirnicama,
 • pomaže kuvarima u pripremi određenih jela,
 • oblikuje pripremlјene namirnice u obroke: porcioniše gotova jela, dodaje priloge, slaže i aranžira pripremlјene namirnice na tanjire i drugo posuđe,
 • pere sudove i pribor za pripremu jela i za ručavanje,
 • razvrstava oprane sudove i pribor i slaže ih na predviđeno mesto,
 • održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,
 • odgovoran je za transport otpada prema propisanim uslovima na predviđenoj lokaciji,
 • prenosi dopremlјenu robu od dobavlјača koja je namenjena kuhinji i restoranu i smešta ih na predviđeno mesto,
 • obavlјa fizičke poslove u kuhinji i restoranu,
 • obavlјa i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

 • - za svoj rad odgovoran je rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,

 

 1. e) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla počevši od dana sklapanja ugovora o radu do dana 30.04.2020. godine za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

DOMAR/MAJSTOR ODRŽAVANјA-U PARKU  

 

II USLOVI:

-           stečeno srednje obrazovanje u trajanju od najmanje tri godine,

-           srednja polјoprivredna škola – smer cvećar ili srednja metalska škola.

 

III OPIS POSLA:

 • obavlјa preglede objekta, vrši kontrolu ispravnosti instalacija, protivpožarnih sistema, uređaja, opreme, aparata i sredstava;
 • priprema objekte, opremu i instalacije za rad;
 • obaveštava nadležne službe o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama;
 • pušta opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlјa na kraju operativnog rada ili u slučaju poremećaja ili kvara;
 • prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje;
 • obavlјa redovne preglede objekata, opreme, postrojenja i instalacija, prema planu održavanja;
 • vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama.
 • obavlјa svakodnevne preglede objekta, vrši kontrolu održavanja zelenih površina i učestvuje u uređivanju prostora u letnjem i zimskom periodu,
 • upravlјa odnosno rukuje radnim mašinama preduzeća,
 • vrši košenje trave kosačicama i trimerima,
 • odgovoran je za povereni alat i vrši manje složene poslove iz komunalne delatnosti,
 • odgovoran je za potrošnju goriva za održavanje zelenih površina,
 • priprema opremu za rad,
 • zasađuje ukrasno bilјe i drveće,
 • održava nisko rastinje i drveće,
 • vrši biodekoraciju prostora,
 • sprovodi zaštitu bilјa od bolesti i štetočina,        
 • vodi računa o utrošku i dostavlјa procene za potraživanje potrebnih hemijskih sredstava,
 • obaveštava koordinatora službe tehničkog održavanja i drugih poslova o uočenim nepravilnostima u krugu Bolnice,
 • obavlјa redovne preglede objekata i opreme prema planu održavanja,
 • obavlјa i druge slične poslove po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

-           za svoj rad je odgovoran je rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja

 

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk