Дом здравља Куршумлија

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Куршумлија», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Кадровског плана за Дом здравља Куршумлија за 2019.годину бр: 112-01-607/2019-02 од 27.11.2019.г., и одлуке директора Дома здравља «Куршумлија» бр: 239 од 24.01.2020.г., директор Дома здравља «Куршумлија» расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 


  1. Доктор медицине – 3 извршиоцаса пуним радним временом, на одређено време;
  2. Медицинска сестра-техничар - 1извршиоцса пуним радним временом, на одређено време,

  

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Куршумлија»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

 

За радно место из тачке 1. Огласа:

- Доктор медицине - VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит и лиценца Лекарске коморе.

 

За радно место из тачке 2. Огласа:

 

- Медицинска сестра-техничар - IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, стручни испит и лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Куршумлија» Куршумлија, Др Мелгарда бр.1 сваког радног дана од 07:00  до 15:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa «Куршумлија», Др Мелгарда бр.1, 18430 Куршумлија, са назнаком „За оглас за радно место под бр.____“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе фотокопијe следеће документације:

 

за радно место из тачке 1 Огласа:

  • диплома – уверење о завршеном медицинском факултету; лиценца Лекарске коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте

 

за радно место из тачке 2 Огласа:

-    диплома о завршеној медицинској школи, лиценца КМСЗТС, уверење о положеном        стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте

  

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Куршумлија, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Куршумлија». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Дом здравља «Куршумлија»

Директор
др Уранија Петровић