Дом здравља Раковица

На основу Закључка 51 број: 112-12863/2019 од 20. децембра 2019. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,   члана    8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 96/2019)   и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у Служби за здравствену заштиту жена , на радном месту

 

-ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- СПЕЦИЈАЛИСТИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ- СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА -1 ИЗВРШИЛАЦ

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршеном Медицинском  факултету,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства

- фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-доказ: сертификат из цитологије и доказ-УЗ дијагностика из домена гинекологије и акушерства,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић