РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“ У 2020. ГОДИНИ

Београд 05.02.2020.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. зaкoн), а у вези са чланом 17. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 25/19), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, (,,Службени гласник РС”, број 84/19) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС, 44/14 и 30/18-др. зaкoн) Министар здравља доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2020. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, (,,Службени гласник РС”, број 84/19) са раздела Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 –"Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији", одобрена у износу од 9.388.759,00 динара.

                       

Члан 2.

           

            Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  11. тачка 12. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 25/19) и односи се на обезбеђење здравствене заштите припaдницимa рoмскe нaциoнaлнe мaњинe.

 

Члан 3.

 

            Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа а на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности.

 

Члан 4.

 

            Општи критеријуми и мерила на основу којих се удружењима врши распоред средстава из члана 3. ове одлуке су :

 

-

да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

-

да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

забрањени законом,

-

да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

области здравља и области ромског становништва

-

Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;

-

Удружење треба у спровођењу пројекта и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља и финансијера.         

 

            Пројекту удружења може се доделити највише 500.000,00  динара

           

Члан 5.

 

          Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца спровођења активности пројекта и Министарства здравља. Уговором ће се ближе уредити обавезе уговорних страна и услове плаћања, сходно потребама исказаним у пројекту.

 

          По потписивању уговора, носиоцу спровођења активности пројекта ће се пренети средства на основу његовог захтева којег доставља Министарству здравља у писаном облику.

 

          У склопу завршног извештаја, носилац спровођења активности пројекта обавезан је да достави Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др.).

 

Члан 6.

 

            На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 – " Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији ", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2020. години су:

 

КОМПОНЕНТА А:

Бр

Назив

пројекта

Назив удружења

Одобрена средства/дин

1

Одговорно репродуктивно здравље ромске популације

Центар Флоренс Најтингејл

500.000,00

2

Образовањем сачувати здравље младих Рома и Ромкиња

Група 272

492.600,00

3

Здравље адолесцената

Асоцијација здравствених медијаторки

500.000,00

4

Хумано је донирати

Сварог и Перун

493.600,00

5

Брига за наше старе

Центар за интеграцију Рома региона

500.000,00

6

Здравље нас повезује

Друштво Рома Зајечар

458.059,00

7

Превенцијом до здравља

Европска академија

498.000,00

8

Сачувајмо здравље сакупљача

Месем Ром

500.000,00

9

Стазом здравља - продужи живот

Амаро Дром

450.000,00

10

Здравственом културом до бољег здравља

Друштво Рома Прокупље

498.500,00

11

Превенција карцинома и значај скрининга

Отворено срце

500.000,00

12

Заштитићу друге својим знањем

Точак

498.000,00

 

 

УКУПНО

5.888.759,00

(словима : пет милиона осамстотинаосамдесетосам хиљада седамстотинапедесетдевет динара).

 

КОМПОНЕНТА Б:

Бр

Назив

пројекта

Назив удружења

Одобрена средства/дин

1

Без дискриминације Рома

Космос и Дамјан

500.000,00

2

Побољшати приступ здравственој заштити вишеструко маргиналних група

Мона Лиза

500.000,00

3

Откривање и спречавање злостављања и занемаривања

Центар за интеграцију Рома региона

500.000,00

4

Потпун обухват имунизацијом

Асоцијација здравствених медијаторки

500.000,00

5

Укључимо повратнике у здравствени систем

Европски цивилни форум

500.000,00

6

Развијмо здраву породицу

Центар за развој и подршку

500.000,00

7

Твоја прва школа

Baby friend

500.000,00

 

 

УКУПНО

3.500.000,00

(словима: три милиона петстотина хиљада динара)

 

 

Члан 8.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

 

МИНИСТАР

 

 

др Златибор Лончар ср