ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу Одлуке број 526 од 05.02.2020. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос једног (1) извршиоцаспремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге I у Одсеку за одржавање хигијене и вешераја у Одељењу за техничке и друге сличне послове у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, са пуним радним временом, на одређено време, до 3 месеца, због повећаног обима посла.

Опис послова је утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Института за здраваствену заштиту деце и омладине Војводине дел. број 3365 од 27.09.2019. године

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: завршена Основна школа   

Заинтересовани кандидати  подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом

 

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

- Диплому завршене Основне школе  

- Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Пријаве се предају  лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем на одређено време, до 3 месеца на пословима  спремач/спремачица“.
          Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

         

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА        

Доц.др Јелена Антић