Дома здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  број 722 од  06.02.2020. године,  директор  Дома здравља Крушевац расписује

                                                          

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

                СПРЕМАЧИЦЕ,  ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, за рад на пословима спремачица у просторијама у којима се пружају здравстве услуге у Одсеку за одржавање  хигијене објеката и опреме  Дома здравља Крушевац.    

                   - 1 извршилац.

 

   УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

   -завршено  основно образовање

  Опис послова у складу са  Правилником  о организацији и систематаизацји послова.

 

                 Заинтересовани  кандидати достављају:             

             -  пријаву у на оглас;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о основном образовању 

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

    Пријавом  на  оглас  кандидат  даје  своју  сагласност  за обраду  података  о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друсврхе.

   О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас

 а ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује  директор.

               О коначном избору кандидата одлучује директор.

               Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснивају  радни однос..

               Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

    Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

    Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

    Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дома здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

    Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић спец. мед. рада