Здравствени центар „Аранђеловац“

          На основу члана 7. Став 1. Тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствен установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ бр. 96/19) , члана 23. Статута Здравственог центра „Аранђеловац“ , Сагласности Министарства здравља Републике Србије за пријем у радни однос на неодређено време број: 112-01-1583/2019-02 од 17.01.2020. године и Одлуке в.д директора Здравственог центра „Араснђеловац“ расписује се:

 

Ј    А    В    Н    И         О    Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА РАДНА МЕСТА

 

Доктор медицине за потребе Службе гинекологије и акушерства Опште болнице – 1 извршилац, пуно радно време

Доктор медицине изабрани лекар за одрасле, за потребе Службе Опште медицине Дома здравља – 1  извршилац, пуно радно време

Услови у погледу образовања:

Стечено високо образовање на интегрисаним академским студијама, по прописима који уређују високо образовање почев од 10.09.2005.године и основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године.

Додатна знања/испити/радно искуство:

- положен стручни испит;

-поседовање лиценце;

-знање рада на рачунару;

-најмање 1  (једна) година радног искуства у струци по положеном стручном исптиту;

Опис послова за наведено радно место  утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

Уз пријаву за оглас неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку  биографију;

-оверену фотокопију дипломе о стеченом високом  образовању;

-оверену  фотокопију Уверења о положеном стучном испиту;

-оверену лиценцу или решење о упису у лекарску  Комору ;

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

-доказ о радном искуству.

Опис послова за наведено радно место утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком  „Пријава на оглас“ слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивањан на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговреме , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА „АРАНЂЕЛОВАЦ“

Јеличић др Нина