Здравствени центар „Аранђеловац“

На основу члана 7. Став 1. Тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствен установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ БР. 96/19) , члана 23. Статута Здравственог центра „Аранђеловац“ , Сагласности Министарства здравља Републике Србије за пријем у радни однос на неодређено време број: 112-01-1583/2019-02 од 17.01.2020. године и Одлуке в.д директора Здравственог центра „Араснђеловац“ расписује се:

 

Ј    А    В    Н    И         О    Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА РАДНА МЕСТА

 

Домар /мајстор одржавања/руковалац парних котлова – 1 извршилац, пуно радно време

Услови у погледу образовања:

За радни место домар /мајстор одржавања/руковалац парних котлова:

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове – средње образовање и положен стручни испит за рад са судовима под притиском;

Радно искуство у струци од 6 (шест) месеци;

Као доказ испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на Оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном и адресом становања;
 2. Кратку биографију кандидата;
 3. Оверену фотокопију дипломе / уверење о завршеној школи;
 4. Оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском;
 5. Доказ о радном искуству;
 6. Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

 Возач у санитетском превозу Службе возног парка – 2 извршилаца, пуно радно време

Услови у погледу образовања:

За радни место возача у санитетском превозу :

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове – трећи степен средњег образовања и возачка дозвола „Б“ категорије;

Радно искуство у струци од 3 (три) месеца на пословима возача у санитетском превозу;

Као доказ испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на Оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном и адресом становања;
 2. Кратку биографију кандидата;
 3. Оверену фотокопију дипломе / уверење о завршеној школи;
 4. Оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском;
 5. Доказ о радном искуству;
 6. Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

 

Техничар за одржавање одеће – 1 извршилац, пуно радно време

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати морају испуњавати услове у погледу образовања – завршена осмогодишња школа;

Радно искуство на пословима техничара за одржавање одеће од 3 (три) месеца ;

Као доказ испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном и адресом становање;
 2. Кратку биографију кандидата;
 3. Оверену фотокопију сведочанстава о завршеној школи;
 4. Доказ о радном искуству;

Опис послова за наведено радно место утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком  „Пријава на оглас“ слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивањан на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговреме , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА „АРАНЂЕЛОВАЦ“

Јеличић др Нина