Здравствени центар „Аранђеловац“

На основу члана 7. Став 1. Тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствен установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ БР. 96/19) , члана 23. Статута Здравственог центра „Аранђеловац“ , Сагласности Министарства здравља Републике Србије за пријем у радни однос на неодређено време број: 112-01-1583/2019-02 од 17.01.2019. године и Одлуке в.д директора Здравственог центра „Араснђеловац“ расписује се:

 

Ј    А    В    Н    И         О    Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА РАДНА МЕСТА

 

  1. Струковни медицински радиолог Служби рендген дијагностике Опште болнице – 1 извршилац, скраћено радно време;

Услови у погледу образовања : Високо образовање на студијама првог степена (основне струковне / академске студије по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.године; на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године;

  1. Виша медицинска сестра /техничар у гинекологији и акушерству за рад у Служби гинекологије и акушерства – 1 извршилац, пуно радно време;

Услови у погледу образовања : Високо образовање на студијама првог степена(основне струковне / академске студије по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.године; на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године;

  1. Медицинска сестра / техничар педијатријског смера за рад у Служби за педијатрију Опште болнице- 1 извршилац, пуно радно време;

Услови у погледу образовања: IV степен стручне спреме педијатријског смера медицинске струке и положен стручни испит;

  1. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима општег смера за рад на Одсеку продуженог лечења и неге Опште болнице – 2 извршилаца,пуно радно време;

Услови у погледу образовања: IV степен стручне спреме општег смера медицинске струке и положен стручни испит;

  1. Медицинска сестра /техничар на осталим болничким одељењима општег смера за рад на Одељењу ортопедије са трауматологијом Опште болнице – 1 извршилац, пуно радно време;

Услови у погледу образовања: IV степен стручне спреме општег смера медицинске струке и положен стручни испит;

  1. Медицинска сестра /техничар на осталим болничким одељењима општег смера за рад на Одсеку неурологије Опште болнице – 1 извршилац, пуно радно време;

Услови у погледу образовања: IV степен стручне спреме општег смера медицинске струке и положен стручни испит;

 

  1. Медицинска сестра /техничар на осталим болничким одељењима општег смера (обучен за рад инструментара) за рад у Служби опште хирургије Опште болнице – 1 извршилац, пуно радно време;

Услови у погледу образовања: IV степен стручне спреме општег смера медицинске струке и положен стручни испит;

  1. Медицинска сестра /техничар у операционој сали општег смера (обучен за рад анестетичара) за рад у Служби интензивне неге, анестезије и реанимације Опште болнице – 1 извршилац, пуно радно време;

Услови у погледу образовања: IV степен стручне спреме општег смера медицинске струке и положен стручни испит;

  1. Медицинска сестра /техничар интензивне неге нивоа 2 општег смера за рад у Служби интензивне неге, анестезије и реанимације Опште болнице – 1 извршилац, пуно радно време;

Услови у погледу образовања: IV степен стручне спреме општег смера медицинске струке и положен стручни испит;

  1. Медицинска сестра /техничар у гинекологији и акушерству гинеколошко акушерског смера за рад у Служби гинекологије и акушерства Опште болнице – 1 извршилац, пуно радно време;

Услови у погледу образовања: IV степен стручне спреме гинеколошко акушерског смера медицинске струке и положен стручни испит;

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-поседовање лиценце;

-знање рада на рачунару;

-најмање 1 (једна) година радног искуства у струци по положеном стручном исптиту;

Опис послова за наведено радно место  утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

Уз пријаву за оглас неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку  биографију;

-оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем медицинском образовању;

- оверене фотокопије сведочанстава од I до  IV разреда;

-оверену  фотокопију Уверења о положеном стучном испиту;

-оверену лиценцу или решење о упису у  Комору медицинских сестара и техничара Србије;

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

-доказ о радном искуству.

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком  „Пријава на оглас“ слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивањан на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговреме , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА „АРАНЂЕЛОВАЦ“

Јеличић др Нина