Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 23. Статута Дома здравља Кула, а у вези са одредбама чланова 5-7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (”Службени гласник РС„ број 96/2019) директор Дома здравља Кула доноси,

 

 

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС БРОЈ 192 ОД 23.01.2020. ГОДИНЕ

 

I

 

Поништава се ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС број 192 од 23.01.2020. године у тачки 1., објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање и Дома здравља Кула дана 23.01.2020. године и на web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и web страници Дома здравља Кула, којим је оглашен пријем у радни однос на одређено време, у трајању од 12 месеци због повећаног обима посла,  за послове:

 

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – 1 извршилац у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге.

 

 

II

 

Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 389 од 06.02.2020. године објављује се код Националне службе за запошљавање, на огласној табли Дома здравља и на web страници Мнистарства здравља Републке Србије и web страници Дома здравља Кула.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко