Апотека Крагујевац

На основу  члана 164. став 4.  Закона о здравственој заштити („Сл.гл.РС“ бр.25/2019), чл. 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и ЈЛС ( „Сл. гласник РС“, број 96/2019), чл.22 Статута Апотеке Крагујевац, Одлуке директора бр.01-35 од 07.02.2020.године и Закључка  комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр:112-348/2020 од 24.јануара 2020.године,    

 

ДИРЕКТОР

АПОТЕКЕ КРАГУЈЕВАЦ У КРАГУЈЕВЦУ

Расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

магистра фармације – 3 извршиоца

 

Опис посла:

 • обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о чему води прописану медицинску документацију;
 • издаје лекове, медицинска средстваи предмете опште употребе и даје савете за њихову примену;
 • прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању истих;
 • доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;
 • ради на промоцији здравља и превенција болести у сарадњи са другим здравственим радницима;
 • израђује магистралне лекове;
 • набавља и контролише правилно складиштење и чување лекова, медицинских средстава и предмета опште употребе;
 • управља фармацеутским отпадом;
 • учествује у континуираном стручном усавршавању.;
 • обваља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредног руководиоца.

Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће услове:

 • високо образовање на:
 • интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације.

 

Документација потребна за пријаву:

 • 1) Пријава на конкурс,
 • 2) CV (радна биографија),
 • 3) Диплома о завршеном факултету и уверење о положеном стручном испиту, (оверена фотокопија),
 • 4) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 • 5) Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)
 • 6) Лекарско уверење
 • 7) Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, да није против кандидата покренута истрага или претходни поступак.

 

Кандидати могу доставити уз пријаву:

 • препоруке претходних послодаваца,
 • сертификате, лиценце, уверења и сл. о додатним обукама и усавршавањима и сл.

 

Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати. 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.            

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли у управи Апотеке Крагујевац у ул. Краља Александра  I Карађорђевића бр.36, као и на сајту Апотеке Крагујевац: www.apotekakg.rs

           

            Изабрани кандидати ће бити лично обавештени телефонским путем.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве слати на адресу: АПОТЕКА КРАГУЈЕВАЦ, за директора, са назнаком »за конкурс«, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр. 36, 34000 Крагујевац.

 

 

ДИРЕКТОР

АПОТЕКЕ КРАГУЈЕВАЦ

Др мед. спец Александра Николић