Општа болница Пирот

 

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-413/Р  од  07.02.2020. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време до повратка одсутног радника са пуним радним временом за следеће радно место:

 1. Доктор медицине- за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију- 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • лиценца или Решење о упису у комору,
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

 ОГЛАС важи од 07.02.2020.године (до 15.02.2020.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
                                                                                                                    

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић