Дом здравља Горњи Милановац

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/2019), чл. 19. Статута Дома здравља Горњи Милановац, в.д. директора Дома здравља Горњи Милановац доноси

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време

 

за следеће радно место:

Пословни секретар- један извршилац, пуно радно време, на период од месец дана

 

Услови у погледу образовања:

Високо образовање- дипломирани правник и то:

-на основним академским студијама  у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- знање рада на рачунару

-сертификат службеника за јавне набавке

- знање страног језика

-најмање пет година радног искуства у струци на истим или сличним пословима

 

Опис послова послова за наведено радно место утврђен је актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац.

 

 Сви заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, достављају следећу документацију:

-кратку биографију;

- фотокопију дипломе о стеченом високом образовању (на Правном факултету)

-фотокопију уверења о положеном испиту за службеника за јавне набавке

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована)

-фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима)

-доказ о радном искуству.

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за пријем у радни однос“, поштом на адресу- Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића бр. 1, 32300 Горњи Милановац или лично у канцеларију бр. 314 (други спрат Дома здравља), ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли  НСЗ – пословница у Горњем Милановцу.

 

Послодавац може позвати кандидате на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове које би требало да обавља.

 

Кандидат који буде примљен у радни однос, у обавези је да достави лекарско уверење издато од стране лекара специјалисте медицине рада.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати!

 

Оглас објавити на интернет страници Дома здравља, огласној табли Дома здравља, код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

 

 

в.д. директора Дома здравља Горњи Милановац

др Александар Чивовић