Дом здравља Лајковац

На основу члана  115.  и  члана 116.Закона о здравственој заштити (Сл. Гласник РС ; број 25/2019) и  члана 20. Статута Дома здравља Лајковац , Управни одбор Дома здравља Лајковац на седници одржаној дана 22.01.2020.год. донео је Одлуку и расписује  Конкурс за директора.

 

 

За директора  здравствене установе може бити именовано лице:

 

 

  1. је да је доктор медицине ,доктор денталне медицине,магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из области правних ,економских,односно организационих наука,на академским мастер студијама,у складу са  законом којим се уређује високо образовање;

   

  1. има завршену акредитовану едукацију из области здравственог менаџмента;

 

  1. има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе ,односно руководилац организационе јединице у здравственој установи:

 

  1. није осуђивано,односно против кога се не води истрага,односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно који није правоснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвором од шест месеци или тежу казну , нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правоснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу  са Кривичним законом,и то: обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатриско лечење на слободи,обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива,делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;

 

  1. није члан органа политичке странке;

 

  1. испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе.

 

Лице  које се именује за директора ,треба да испуњава и услове да је здравствени радник  који има завршену специјализацију у складу  са овим законом.

 

Именовање  директора врши се на период од четири године.

 

   Заинтересовани кандидати уз пријаву на конкурс подносе:

           

            1)доказ о неосуђиваности;

             2)доказ о одговарајућем образовању;

             3) доказ о радном искуству у струци;

             4) друге доказе о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту директора.

 Уз наведену документацију кандидат је обавезан да достави предлог Програма рада и развоја Дома здравља Лајковац у периоду мандата.

 

           Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објаве Конкурса у Службеном гласнику РС -путем поште на адресу : Дом здравља Лајковац  Одсеку за правне и економско-финансијске послове Дома здравља Лајковац ул. Светог Саве  бб 14224 Лајковац  са назнаком ,,Конкурс за директора” , или лично на исту адресу.

                

 

Председник Управног одбора

Милан Бугарчић