Градски завода за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-13107/2019 од 26.12.2019.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,  Одлуке директора Градског завода V-5 број 847/1 од 10.02.2019. године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

  1. Један (1) извршилац на радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине због повећаног обима посла у трајању до три месеца.

 

   - Опис посла:  Прати стање загађености животне средине из области квалитета ваздуха, отпадних вода; учествује у евидентирању и анализи здравствених индикатора животне средине из области квалитета ваздуха, отпадних вода; учествује у мерењу нивоа комуналне буке, изради извештаја и обради резултата испитивања; учествује у организовању и спровођењу мера у ванредним ситуацијама; обрађује и приказује географску дистрибуцију праћених загађења животне средине; учествује у изради периодичних публикација по појединим програмима; извршава законску обавезу извештавања надлежних установа из области коју прати у свом раду (квалитета ваздуха, квалитета отпадних и других вода); по потреби врши анализе и испитивања појединих штетности у радној околини на терену; учествује у издради извештаја, студија ,елабората из области екологије; увидом на терену прикупља и обрађује податке из области заштите животне средине; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу надређеног руководиоца.

 

 - Услови:

Високо образовање:

  • дипл. Инг. Заштите животне средине/ Мастер аналитичар заштите животне средине

- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

  • Стручни испит.

 - Додатни услов:

Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

-  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије ( неоверене ) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеном факултету/мастер студијама;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

                                                                        III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић