Дом здравља Мало Црниће

На основу члана 7. став. 1. тачка 3. и став 3. Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим, расписујем

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време до повратка запослене са дужег одсуства, за радно место:

 

Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар односно дипломирани фармацеут специјалиста медицинске биохемије у служби за здравствену заштиту одраслих лица у Дому здравља Мало Црниће – 1 извршилац

 

Опис послова:

  • обавља послове лабораторијске дијагностике,
  • обезбеђује спровођење рутинских и нових метода рада здравствене делатности своје специјалности у оквиру лабораторијске дијагностике,
  • ради на пословима микроскопирања и осталим лабораторијским пословима,
  • одговоран је за квалитет анализа које обавља,
  • прати стручну литературу и усавршава све методе свог рада у установи и ван установе,
  • врши стручни надзор над радом у одсеку,
  • води уредно медицинску документацију и одговоран је за њено вођење,
  • у раду примењује одлуке и препоруке стручних органа Дома здравља и одговоран је за примену истих,
  • обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Услови:

          Поред законом прописаних услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове:

-завршен Фармацеутски факултет-одсек биохемија

          Уз пријаву на оглас са кратком биографијом,бројем телефона и адресом,  као доказ о испуњености услова кандидати достављају и:

-оверену копију дипломе о завршеном Фармацеутском  факултету-одсек биохемија

-копију личне карте ( очитане податке са  личне карте );

-оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

-копију Извода из матичне књиге венчаних ( уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме). 

         Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 -лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

- оверену копију лиценце/решења о упису у комору

          Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

         Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови'' Националне службе за запошљавање.

Пријава на оглас представља пристанак на обраду података о личности.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

 

          Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: ,,Дом здравља Мало Црниће'' Стишка бб, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор ДЗМало Црниће

др Емад Еслеем