Дом здравља Мало Црниће

На основу члана 7. став. 1. тачка 3. и став 3. Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим, расписујем

 

ОГЛАС

-за пријем нових запослених у радни однос на пословима медицинске сестре/техничара -

 

            Позивам заинтересована лица, која испуњавају услове у наставку овог текста, да поднесу пријаве за пријем у радни однос са пуним радним временом, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, за радно место:

 

 • Медицинске сестре/техничара у Дому здравља Мало Црниће - 3 извршиоца.

 

Опис послова:

 

 • у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,
 • обавља све послове медицинске документације, од узимања потребних података из здравствене легитимације пацијената, или другог документа који говори о обиму права здравствене заштите, исте уноси у протокол болесника, попуњава рецепте, дознаке, лекарска уверења, путне налоге, као и друге потребне обрасце са свим личним подацима пацијената,
 • одговоран је за уредно вођење и тачност медицинске документације из области рада медицинскох техничара, вођење радног дневника, текуће и дневне евиденције и њиховог благовременог достављања служби статистике,
 • врши наплату услуга лица која плаћају, а новац благовремено и свакодневно предаје благајнику, уредно и на време фактурише пружене услуге страним заводима а фактуре доставља на даљу контролу и експедицију,
 • припрема радно место лекара обезбеђујући потребне упуте, рецепте, шпатуле и остали потребни материјал,
 • врши тријажу болесника, проналази здравствене картоне, доставља их у ординацију лекара а по завршеном прегледу одлаже картоне у картотеку. За нове болеснике отвара картоне и уноси у регистар. Одговоран је за чување здравствених картона и друге документације са којом ради,
 • врши припрему за стерилизацију инструмената и завојног материјала, као и припрему других апарата за рад са којима непосредно ради,
 • обавља и друге послове превентивно-куративне заштите као и здравствено-васпитни рад са корисницима здравствене заштите,
 • обавља и друге послове из домена медицинског техничара уколико то послови радног места захтевају и по налогу непосредног руководиоца

  Поред законом прописаних услова, обавезни  су следећи услови:

 • завршена средња медицинска школа општег смера ( IV степен) и положен стручни испит.

 

Обавезна документација:

 

            Уз пријаву на оглас са кратком биографијом,бројем телефона и адресом,  као доказ о испуњености услова потребно је доставити и:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопију личне карте ( очитане податке са личне карте );  
 • Фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме).

            Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

              Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

            Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору.

            Пријава на оглас представља пристанак на обраду података о личности.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови'' Националне службе за запошљавање.

          Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: ,,Дом здравља Мало Црниће'' Стишка бб, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање.

 

 

Директор Дома здравља Мало Црниће

др Емад Еслеем