КБЦ „Бежанијска коса“-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 96/19), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

8 Спремача/Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу хигијене

на одређено време (најдуже до 24 месеца) по основу радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани извршењем одређеног посла односно наступањем одређеног догађаја (немогућности организације рада услед дефицита кадра), са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

 

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд, а то су:

 

 1. радно искуство у струци
 2. оцена на разговору

 

 

Заинтресовани кандидати подносе - неоверене фотокопије:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију сведочанства о завршеном осмогодишњем образовању
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издатa на девојачко презиме)
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)
 • доказ о радном искуству (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2, доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених лица и клициноша (санитарни преглед), оверену фотокопију: сведочанства о завршеном осмогодишњем образовању; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МA образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује (згог израчунавања стажа као и минулог рада у здравству).

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место 8 Спремача/Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу хигијене“.

 

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

Д-но:

 • ВД директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

ВД Директора Клиничко-болничког центра

Доц. др  Марија Здравковић