АПОТЕКА „БЕОГРАД“

На основу члана 23. Статута Апотека „Београд“, члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019), Сагласности Министарства здравља Републике Срибје - Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр.112-01-34/2020-02 од 28.01.2020. године, Одлуке в.д. директора  Апотека „Београд“ број 404  од 07.02.2020.године,

 

КОМИСИЈА АПОТЕКЕ „БЕОГРАД„

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА КАНДИДА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем кандидата на радно место:

 

 

I

  1. Магистар фармације30 извршилаца

                                                      

УСЛОВИ:

- Завршене интегрисане  академске фармацеутске студије у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова (по пропису који уређује високо образовање почев  од 10 септембра 2005.г), односно завршене основне студије на  фармацеутском факултету у трјању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

- положен стручни испит

 

  1. Фармацеутски техничар – 15 извршилаца

 

УСЛОВИ:

-Завршено четворогодишње средње стручно образовање (фармацеутски техничар)

- положен стручни испит

 

II

Документација потребна за пријаву:

 

1) Пријава на конкурс,

2) CV (радна биографија),

3) Диплома о завршеном факултету, средњој школи у зависности на које радно место конкуришете  (оверена фотокопија),

4) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)

5) Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија)

6)Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, да није против кандидата покренута истрага или претходни поступак

7)Уверење МУП-а да се кандидат не води у казненој евиденцији, тј. да није осуђиван

8)Доказ о претходном радном искуству (фотокопија радне књижице)

 

Напомена: Потенцијални кандидати који су у Апотеци „Београд“ запослени на одређено време нису у обавези да достављају комплетну документацију,  јер се иста налази у кадровској служби, већ само пријаву.

 

 

Рок за подношење пријаве је до 19.02.2020. године. Пријаве слати у затвореној коверти (са назнаком: „за конкурс“),  на адресу:

 

АПОТЕКА „БЕОГРАД“

Ул. Велимира Бате Живојиновића  број 16/IV - Београд