Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 ), Дописа Министарства здравља број 112-01-34/2020-02 од 29.01.2020. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-348/2020 од 24.01.2020. године и и Oдлуке о потреби заснивања радног односа број 01-384 од 10.02.2020. године, директора Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија расписује:

           

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Ради попуне радног места: Финансијско-рачуноводствени аналитичар – шеф одсека за рачуноводствене  послове

Опис послова:

 • Организује и прати извршење рачуноводствених послова;
 • Планира, развија и унапређује методе и процедуре рачуноводствених послова;
 • Развија, припрема и предлаже финансијске и друге планове и израђује економске анализе о финансијском пословању;
 • Сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима;
 • Развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу;
 • Прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже и припрема мере за унапређење рачуноводствених питања из области свога рада;
 • Израђује буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације пројеката;
 • Даје стручна мишљења у вези са рачуноводственим пословима;
 • Контролише усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником;
 • Прати усаглашавање потраживања и обавеза;
 • Врши билансирање прихода и расхода и позиција биланса стања;
 • Води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана;
 • Прати прописе из области рачуноводства и стара се о њиховој примени;
 • Припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале извештаје везане за финансијско-материјално пословање;
 • Припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;
 • Припрема и израђује завршни рачун;
 • Врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима;
 • Обавља и остале послове у домену своје стручне спреме по налогу директора.

 

 

Услови за обављање послова:

 • На основним академским студијама из области економије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • На основним студијама из области економије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године;
 • Општа здравствена способност;
 • Знање рада на рачунару;
 • Најмање три године радног искуства

 

Радно време износи 40 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању на Економском факултету – звање дипломирани економиста / мастер економије;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту по програму за високо образовању;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за овлашћеног рачуновођу
 • Потврда о радном искуству на пословима шефа за рачуноводствене послове;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • Доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);

Лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос);

 • Кратку биографију.

 

Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана објављивања огласа  на web сајту Националне службе за запошљавање.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Текст огласа доставити Министарству здравља Републике Србије и Националној служби за запошљавање ради објављивања на web сајту

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа на web сајту Националне службе за запошљавање.

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

              

                                                                                          

Директор Дома здравља

Др Јово Комазец

Спец. гинекологије и акушерства