Дом здравља Тител

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“ бр. 96/19),

р а с п и с у ј е  се

 

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

-  ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР, на неодређено време, са скраћеним радним временом ( 30 часова недељно) - 1 извршилац

 

Услови:

 -високо образовање:

  • На основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.г;
  • На основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.г.

 -стручни испит

 -лиценца

 -најмање шест месеци радног искуства у звању вишег радиолошког техничара

Опис послова:  утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома   

                          здравља

Уз пријаву приложити:

-  фотокопију дипломе завршене школе која се тражи огласом

-  фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-  фотокопију лиценце надлежне коморе или решења о упису у именик коморе

-  потврду о радном искуству. Фотокопије докумената се неће враћати кандидатима.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за

запошљавање. Оглас ће се објавити и на интернет страници Министарства здравља и Дома здравља Тител.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у

сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Пријаве се подносе непосредно у правну службу или поштом на адресу: Дом

здравља Тител, ул. Главна бр. 22 , 21240 Тител, са назнаком : „ за оглас“.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

 

 

в.д.Директора

др Миодраг Јанковић