Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 736/1 од 05.02.2020. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за здравствене прегледе запослених у објектима под санитaрним надзором Одељења за епидемиолошки надзор у Центру за контролу и вревенцију болести  Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници. Систематизује податке о кретању заразних болести и ажурира одговарајуће базе података. Припрема периодичне извештаје о кретању заразних болести. Учествује у координацији и надзору над спровођењем активности у оквиру епидемиолошког надзора над заразним болестима. Учествује у активностима у ванредним стањима и импементацији одредби Међународног здравственог правилника везаних за заразне болести. Учествује у изради извештаја о кретању заразних болести на територији Републике Србије. Учествује у изради водича, упутстава и стручно - методолошких препорука у оквиру епидемиолошког надзора над заразним болестима. Учествује у спровођењу континуираних едукативних активности здравствених радника  из делокруга надлежности и здравствено-васпитних активности опште популације путем комуникације са медијима.  Припрема периодичне извештаје о кретању заразних болести. Обавља лекарске прегледе посебних категорија становништва које подлежу обавезним здравственим прегледима, у амбуланти и на терену у складу са одредбама закона. Спроводи  здравствено васпитање о мерама и поступцима за спречавање настанка заразних болести. Одржава пословне контакте са корисницима услуга, учествује у припреми уговора и анекса уговора за кориснике услуга. Прати, анализира, даје мишљење и извештава о изолованим патогенима, према категоријама становништва. Обавља и друге мање сложене послове и задатке из делокруга рада Одељења за епидемиолошки надзор, по налогу шефа Одељења и шефа Одсека.

 

Услови:

  • високо образовање: на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
  • стручни испит,
  • лиценца,
  • најмање шест месеци у звању доктора медицине,
  • активно знање енглеског језика;
  • знање рада на рачунару;
  • организационе способности

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
danijela_priljeva@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.