Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин

На основу чл.30-33 и чл.37 Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/15,13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), чл.23 Статута Дома здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, чл. 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019), закључка Општинског већа Општине Варварин бр.401-119/2019-III од 31.12.2019.год., закључка Скупштине општине Варварин бр.401-7/2020-I од 10.02.2020.год. и одлуке директора бр._  _334___ од __11.02.2020_    _______  год., расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 За пријем у радни однос на одређено време – до 31.12.2020.год., ради заснивања радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком:

 

- Једног извршиоца (1 извршиоца) – доктор медицине  у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва - Одељење за здравствену заштиту грађана – Здравствена станица Варварин у Дому здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин, са пуним радним временом.

 

Опис послова : Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова

Услови за пријем у радни однос :

Потребна стручна премаВисоко образовање – Медицински факултет:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године.
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године.

Остали посебни услови:

 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 • Два извршиоца (2 извршиоца) - медицинска сестре/техничар у амбуланти – у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва – Одељење за здравствену заштиту грађана – Здравствена станица Варварин у Дому здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин, са 50% радног времена.

 

  Опис послова: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова

Услови за пријем у радни однос:

Потребна стручна спрема : Средње образовање – Средња медицинска школа или Високо образовање медицинске струке:

 • на основним студијама првог степена (струковне студије/академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;
 • Остали посебни услови :
 • - стручни испит
 • - лиценца
 • -најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра

 

 • Два извршиоца (2 извршиоца) - возач у хитној медицинској помоћи – у Одељењу хитне медицинске помоћи – Одсек санитетског транспорта у Дому здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин, са пуним радним временом.

 

Опис послова : Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова

Услови за пријем у радни однос:

Потребна стручна спрема : Средње образовање

Остали посебни услови :

 • Возачка дозвола „Б“ категорије

 

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

 • доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе) – за све кандидате
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту ( за лекаре и медицинске сестре)
 • фотокопија лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе ( за лекаре и медицинске сестре)
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених – за све кандидате
 • фотокопија извода из матичне књиге венчаних (за кандидате код којих је било промене презимена)
 • уверење о држављанству – за све кандидате
 • лекарско уверење – за све кандидате
 • фотокопију или очитану личну карту – за све кандидате
 • фотокопију возачке дозволе ( само за кандидате за радно место возача)

 

Пријаве са пратећом документацијом слати поштом или лично у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу : Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, ул. Слободе бб.

Контакт телефон : 037/787-276

 

 

 • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

Директор Дома здравља Варварин

Др Јасмина Ракић, спец.опште медицине