Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2019. годину бр.112-01-607/2019-02 од 12.11.2019. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом

 

 

 

I

 

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове:

 

 • Медицинске сестре/техничара у операционој сали, Одељење анестезиологије са реаниматологијом – 1 (један)извршилац

 

Медицинска сестра/техничар-у ОП блоку обавља послове анестетичара

 

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; 
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података  у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
 • спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви;
 • врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви;
 • припрема лекове из крви фракционисањем плазме;
 • обавља послове медицинске сестре/техничара;
 • попуњава и допуњава документацију и податке о болеснику који се припрема за анестезију;
 • помаже лекару специјалисти анестезиологу и лекарима на специјализацији у остваривању свих манипулацијских техника везаних за анестезиолошку праксу, интезивну терапију и реанимацију;
 • учествује у давању премедикације, анестезије и реанимацији;
 • учествује у давању премедикације, анестезије и реанимације;
 • учествује у давању премедикације,анестезије ван Универзитетске деције клинике,у другим болницама ,за узраст пацијената који се леце  на Универзитетској децијој клиници.
 • учествује у давању премедикације и анестезије у дијагностицком центру Универзитетске деције клинике при дијагностицким и интервентним процедурама у зони зрацења.
 • учествује у давању премедикације и анестезије у дијагностицким и интервентним процедурама у другим медицинским установама,за узраст пацијента до 18 година старости.
 • учествује у давању премедикације и анестезије при хируским интервенцијама у другим здравственим установама,за одговарајуци узраст пацијента.
 • учествује у пратњи пацијената на друге клинике ради прегледа.
 • поседује сертификат о обучености за одржавање,опремање  и тестирање медицинских апарата неопходних при анестезији пацијената
 • у непосредном присуству лекара специјалисте анестезиолога може да администра паретералну апликацију анестетичких средстава и других фарамкодинамских супстанција;
 • спроводи пласирање периферне венске каниле по потребе за све пацијенте клинике као и из других болница,одговарајуцег узраста( до 18 година)
 • припрема и проверава исправност опреме, као и припрема раствора и лекова за анестезију и реанимацију приликом извођења анестезије у другим установана где иде са анестезиологом из матичне куће
 • припрема и одговара за исправност опреме и лекова предвиђене за транспорт пацијената у земљи као и из других земаља
 • учествује са анестезиологом у транспорту пацијената одговарајућег узраста, до осамнаест година старости, на Универзитетсјку дечју клинику, као и из других земаља
 • припрема и одговара за опрему и лекове за извођење анестезије при дијагностичким процедурама у зони јонизујућег зрачења
 • учествује у спровођењу анестезије при дијагностичким процедурама у зони јонизујућег зрачења
 • обавља редовне медицинске прегледе у Институту за медицину рада, због обављања послова у зони јонизујућег зрачења
 • одговоран је за прописно вођење медицинске документације и евиденције;
 • учествују у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • води рачуна о инвентару и одржавању истог;
 • придржава се свих прописаних мера заштите на раду;
 • учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке;
 • учествује у развоју, примени и унапређењу квалитета информационих система који се користе на Клиници за вођење медицинске документације и евиденција;
 • обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосредно је одговоран  руководиоцу одељења и главној сестри/техничару одељења.

 

 

 • медицинске сестре – техничара у интензивној нези нивоа 3, Одсек неонаталне интензивне неге и терапије – 1(један) извршилац

 

 

 • Планира услуге процеса здравствене неге и подршке пацијенту , у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију и у електронској форми,
 • Надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог
 • Прикупља, контролише и врши упис здравствено-статистичких извештаја
 • Прати И врши унос показатеља здрваствене заштите
 • Спроводи активност стручног усавршавања у области здравствене неге
 • Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекциј, основне и специфичне мере, контролу изолације,
 • Прати рад апарата и монитора  како би на време уочила уколико дође до њиховог квара
 • Прати рад апарата за терморегулацију (беби терм И инкубатори)
 • Учествује активно са лекаром у следећим процедурама: пријем неонаталног пацијента, хитан пријем витално угроженог пацијента,пријем пацијента из операционе сале, премештај пацијента на друго одељење или установу,отпуст пацијента,отпуст умрлог пацијента, посмртна нега и премештај у клинчку капелу
 • По налогу лекара узима материјал (крв и излучевине) за биохемијске, микробиолошке, хематолошке, паразитолошке анализе,обележава епривете и брине се о времену слања
 • Пунктира периферне артеријске и венске крвне судове у циљу узимања узорака крви за анализе, обележава епривете и брине се о времену слања
 • Узима капиларне узорке крви за анализе које захтевају капиларни узорак крви, обележава епривете и брине се о времену слања
 • Узима узорак крви за требовање, попуњава налепницу, прикључује оридинирану крв и деривате крв
 • Припрема пацијента и материјал и асистира лекару при извођењу лумбалне пункције, шаље узорке на тражене прегледе
 • Самостално успоставља периферни венски пут, брине о проходности, превенцији инфекције, посматра изглед места убода
 • Припрема пацијента и материјала и асистира лекару у пласирању централне артеријске или венске линије, прати изглед убодног места
 • Обавља мерење виталних параметара у тачно одређеним временским интервалим, по потреби и чешће.Евидентирање вредности у медицински документацију. Параметри који се прате: температура,пулс, тензија, дисање, сатурација кисеоником и успостављање мониторинга,препознавање погорсања стања пацијента у респираторном, кардиоваскуларном и циркулаторном смислу, обавеставање лекара и уцествовање у даљим процедурама,успостављање и працење инвазивног мониторинга, артеријског и централног венског притиска, одрзавање линија, постављање трансдјусера,свакодневно мерење и праћење телесне тежине и дужине и телесних обима.
 • Успостављање и мониторниг "енд експираторног" угљен диоксида
 • Успостављање, постављање електрода и мониторниг перфузије церебралне И реналне (НИРС)
 • Прати пацијента са пејсмејкером
 • Спроводи мониторинг апнеје пацијента
 • Спроводи свакодневну негу пацијената
 • Пласира И уклања:назогастричну,орогасатричну, Шервудову сонду, прати добијени садржај и количину, евидентира и брине о проходности сонде
 • Пласира и уклања уринарни катетер, прати добијени садржај и његову количину, евидентира и брине о проходности катетера
 • Пласира и уклања ректални катетер, прати добијени садржај и количину, евидентира и брине о проходности катетера
 • Спроводи и прати исхрану (пероралну, преко ГС, ПЕГ-а ), евидентира количину унетих материја
 • Припрема и прикључује тоталну или парцијалну парентералну исхрану интравенским путем,прати толеранцију
 • Припрема и апликује испланирану интравенску инфузиону терапију, самостално рукује инфузионим, шприц и ентералним пумпама.
 • Припрема и апликује:интравенску, интрамускуларну,субкутану,интрадермалну, пер ос, пер ректум, инхалациону терапију и прати реакцију на исту
 • Припрема и апликује цуросурф преко ЕТ тубуса
 • Учествује у кардио пулмоналној реанимацији пацијента
 • Припрема и даје ургентну терапију
 • Прати количину, изглед и фреквенцију елиминације (урин, столица) и евидентира
 • Учествује у преоперативној припреми пацијента
 • Учествује у постоперативној нези пацијента
 • Обавља негу и превијање хируршке ране у асептичним условима, пратити крварење и дренажу ( количину и изглед)
 • Асистира при постављању и превијању торакланиг дрена и прати количину и изглед дренираног садржаја
 • Учествује у нези терминалних пацијената и пружа неопходне информације за чланове њихове породице
 • Асистира лекару при пласирању ЕТ тубуса,трахеалне каниле
 • Пласирање и нега орофарингеалног аирwаy-а
 • Припрема апарата за вентилацију И прати подешене параметре
 • Прати стање детета на високо фреквентној вентилацији
 • Прати стање детета на механичкој вентилацији са азот моноксидом
 • Прати стање пацијента на БАБЛ ЦПАП-у
 • Самостално одржава проходност дисајних путева
 • Самостално одржава проходност ЕТ тубуса, трахеалне каниле у асептичним условима
 • Самостално примењује оксигенотерапију
 • Асистира лекару при бронхоскопији и прати стање по завршетку
 • Спроводи физикалну терапију и перкусиону дренажу,својим радом спречава настанак декубита, контрактура и респираторних пнеумонија
 • Самостално примењује оридинирану клизму
 • Процена бола, давање оридинираних аналгетика и примена не фармаколошких метода аналгезије
 • Давање наркотика интравенским путем и вођење књиге наркотика
 • Процена неуролошког стања пацијента
 • Асистирање при пласирању дрена за перитонеалну дренажу и извођење перитонеалне дијализе
 • Постављање електрода за аЕЕГ И успостављање континуиораног праћења
 • Учествује у спроводјењу свих дијагностицких процедура (рентген, ултразвук, пасаза, иригографија МР, ЦТ, ...)
 • Придржава се и спроводи кућни ред установе
 • Учествује на семинарима и скуповима и активно уводи млађе колеге у рад

 

За свој рад непосредо је одговоран главној медицинској сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

 

II

 

 

 • УТВРЂУЈУ СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре -  техничара у операционој сали, Одељење анестезиологије са реаниматологијом – 1(један)извршилац и медицинске сестре – техничара у интензивној нези нивоа 3, Одсек неонаталне интензивне неге и терапије – 1(један) извршилац код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

                 -  IV степен стручне спреме – педијатријског или општег смера

     -  положен стручни испит

     -  најмање 6 (шест) месеци радног искуства

   

III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-2(ДВА)  ИЗВРШИОЦА“.

 

IV

 

 Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту и огласној табли послодавца.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.