Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019.“), члана 22. Статута, а на основу дописа Министарства здравља број 112-01-1185/2019-02 од 30.10.2019. године и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9724/2019. од 27.09.2019. године, вд директора Института за ментално здравље дана 07.02.2020. године доноси одлуку о расписивању

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос:

 

На неодређено време, са пуним радним временом, за послове:

 

  1. ПСИХОЛОГ СПЕЦИЈАЛИСТА  – 1 извршилац, са пробним радом до 6 (шест) месеци.

Високо образовање:

  • на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске психологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
  •  
  • основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске психологије , у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника,
  • специјализација из медицинске психологије,
  • најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на јавни оглас – молбу, достављају и:

  • радну биографију,
  • фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • извод из матичне књиге рођених и
  • уверење о држављанству.

 

Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли и интенет презентацији Института за ментално здравље, као и на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што су изабрани кандидати дужни да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.  Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен 12.02.2020. године.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Милана Кашанина бр. 3,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3).

 

 

ВД  Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Проф.др Милица Пејовић-Милованчевић