Специјална болница за рехабилитацију Бујановац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, („Сл гласник РС“) бр.96/09  и одлуке директора бр. 73  од 10.02.2020. године, вд.директор Специјалне болнице за рехабилитацију Бујановац, Бујановачка Бања расписује:

   

   

ЈАВНИ ОГЛАС

Ради пријема у  радни однос на одређено време и то:

 

 

1.МЕДИЦИНСКА СЕСТРА–ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЛЕЊИМА И У АМБУЛАНТИ – 1 извршилац до повратка раднице са породиљског боловања.

 

ОПИС ПОСЛА: Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у  складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код  болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације, примењује прописану терапију и контролише узимање лекова , врши припрему болесника за дијагностичке процедуре и асистира лекару при интервенцујама, даје пацијентима супкутане гасне ињекције, учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента, прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др.показатеље, током ноћног рада прати рад дежурних служби, ван редовног радног времена пријемне службе преузима нужне послове пријема корисника услуга уз вођење само неодложне администрације, припрема простор медицинску опрему, инструменте и материјал за рад, врши дезинсекцију и стерилизацију материјала и инструмената,спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција, учествује у набавци потребног материјала, учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви идр.), даје упутства пацијенту о припреми за снимања и поставља пацијенте за снимање, одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин, обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију  према епидемиолошком индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције узима лабораторијски материјал), обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.   

     

Лиценца за рад се не захтева за кандидате који први пут заснивају радни однос.

Радни однос се заснива на одређено време.

Радно време: Пуно радно време

Уз пријаву кандидати су обавезни да доставе:

  • ЦВ - кратку биографију са назначеном адресом становања и контакт телефон
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Лиценца за рад
  • Извод из матичне књиге рођених - фотокопију.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији ''Послови'' Националне службе за запошљавање.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас“ на адресу:

 

Специјална болница за рехабилитацију Бујановац, Бујановачка бања, 17520 Бујановац, телефон. 017-7651-292.

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

 

Кандидати ће бити обавештени о избору у року који неће бити дужи од 30 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Специјална болница за рехабилитацију Бујановац

вд директор др Горан Недељковић