Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 1788 од                   13.02.2020.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

                 

          ОЈ Дом здравља   Ужице

 

  1. Возач у хитној медицинској помоћи ...................................................................... 1 извршилац

        

         

         

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место возач у хитној медицинској помоћи  – III  степен стручне спреме,завршено средње образовање ,возачка дозвола Б категорије,без обзира на радно искуство

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић