Института за реуматологију, Београд

На основу члана 7. став 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник“, број 96/2019), члана 22. Статута Института за реуматологију   и одлуке број 8/1 – 4  од 30.01.2019. године  р а с п и с у ј е м

 

                                                                                                                                               

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

                                                                                                     

Једног референта за правне, кадровске и административне послове, на одређено време, у трајању од 12 месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

 

Услови:

Стручна спрема/образовање:

- средње образовање

 

Додатна знања

-знање рада на рачунару

                                                                                                                 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.      

 

Оглас објавити на интернет страницама  Института за реуматологију, Министарства здравља и Националне службе за запошљавање.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве са неопходним прилозима подносе се поштом на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас", или се предају лично у Одељењу за правне послове, канцеларија број 206 на трећем спрату, сваког радног дана од 7,30 до 14,30 часова.

 

 

Неблаговремене и пријаве које не садрже захтевану документацију неће бити узимане у разматрање.

 

Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију.

 

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

 

Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата  и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави оверену фотокопију дипломе.

 

Пожељно је да изабрани кандидат достави и радну књижицу, уколико поседује исту (због обрачуна радног стажа).

 

Фотокопије  докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Проф. др Немања Дамјанов