AПОТЕКА ЧАЧАК

На основу члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019), члана 22. Статута Апотеке Чачак, Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-348/2020 од 24.јануара 2020. године и Одлуке број 78 од 07.02.2020. године

 

 

ДИРЕКТОР

АПОТЕКЕ ЧАЧАК У ЧАЧКУ

Расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

I

Магистар фармације – 2 извршиоца

 

 

Опис посла:

 • обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о чему води прописану медицинску документацију;
 • издаје лекове, медицинска средства и предмете опште употребе и даје савете за њихову примену;
 • прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању истих;
 • доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;
 • ради на промоцији здравља и превенција болести у сарадњи са другим здравственим радницима;
 • израђује магистралне лекове;
 • набавља и контролише правилно складиштење и чување лекова, медицинских средстава и предмета опште употребе;
 • управља фармацеутским отпадом;
 • учествује у континуираном стручном усавршавању.;
 • обваља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредног руководиоца.

 

 

Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће услове:

 • високо образовање на:
 • интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације.

 

Фармацеутски техничар – 2 извршиоца

 

Опис посла:

        .    врши промет на мало помоћних лековитих средстава, медицинских средстава и других производа за превенцију и лечење, осим лекова чији је режим издавања на рецепт;

 • врши пријем лекова, медицинских средстава и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;
 • спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;
 • спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;
 • правилно одлаже фармацеутски отпад,
 • стара се о чистоћи лабораторијског прибора и амбалаже,
 • ради на рачунару везано за апотекарску делатност,

        .    обавља и друге послове из своје струке и које му повери управник апотеке.

 

Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће услове:

 • завршено четворогодишње средње стручно образовање (фармацеутски техничар):
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању фармацеутског техничара.

 

Документација потребна за пријаву:

 • 1) Пријава на оглас,
 • 2) CV (радна биографија),
 • 3) Диплома о завршеном факултету, средњој школи у зависности на које радно место конкурише (оверена фотокопија),
 • 4) Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
 • 5) Лиценца надлежне коморе (оверена фотокопија)
 • 6) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 • 7) Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

Изабрани кандидат, пре заснивања радног односа, дужан је да достави лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.  

 

Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли у управи Апотеке Чачак, у ул. Градско шеталиште бр.6, као и на сајту Апотеке Чачак: www.apotekacacak.co.rs

 

Изабрани кандидати ће бити лично обавештени телефонским путем.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Напомена: Потенцијални кандидати који су у Апотеци Чачак запослени на одређено време нису у обавези да достављају комплетну документацију, јер се иста налази у кадровској служби, већ само пријаву.

 

Пријаве слати на адресу: АПОТЕКА ЧАЧАК, са назнаком »Пријава по огласу за заснивање радног односа« ул. Градско шеталиште  бр. 6, 32000 Чачак.

 

 

ДИРЕКТОР

АПОТЕКЕ ЧАЧАК