Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 767/2, број 634/1, број 634/2, број 634/3, број 546/1 и број 590/1 све од 12.02.2020. године, расписује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време за следећа радна места

 

Лабораторијски техничар у дијагностици  – 3 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан. 

Опис посла: пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за

анализе,одређивање хемоглобина и крвних група на плочици; старање о даваоцу за

време и непосредно након давања крви; обезбеђивање техничких услова рада и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце
 • Кратку биографију

 

Доктор медицине – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан . 

Опис посла: реализација плана и програма прикупљања резерви крви; припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену; здравствени прегелд давалаца крви и оцена здравственог стања; старање о здравственом стању давалаца крви. 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце
 • Кратку биографију

 

Доктор медицине – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радни однос се заснива на одређено време ради замене привремено отсутне запослене за време боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета-посебне неге детета, најдуже до њеног повратка на рад. 

Опис посла: реализација плана и програма прикупљања резерви крви; припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену; здравствени прегелд давалаца крви и оцена здравственог стања; старање о здравственом стању давалаца крви. 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце
 • Кратку биографију

 

Лабораторијски техничар у трансфузиологији – 1 извршилaц са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању  

Радни однос заснива се на одређено време до трајања, ради замене привремено отсутне запослене за време породиљског отсуства, отсуства са рада ради неге детета – посебне неге детета и годишњег одмора, а најдуже до њеног повратка на рад.

Опис посла: извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова; припрема специфичних компонената крви; обезбеђивање техничких услова рада; вођење прописане здравствене документације и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Медицинска сестра/техничар у трансфузиологији – 1 извршилaц са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању  

Радни однос заснива се на одређено време до трајања, ради замене привремено отсутне запослене за време породиљског отсуства, отсуства са рада ради неге детета – посебне неге детета и годишњег одмора, а најдуже до њеног повратка на рад.

Опис посла: извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова; припрема специфичних компонената крви; обезбеђивање техничких услова рада; вођење прописане здравствене документације и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
 • Уверење о положеном стручном испиту

Кратку биографију

 

Лабораторијски техничар у трансфузиологији – 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању  

Радни однос заснива се на одређено време до 6 месеци трајања, због потребе завршетка посла на извођењу тестова из области типизације ткива.

Опис посла: узимање и пријем биолошког материјала за анализе; извођење тестова

молекуларне типизације ХЛА; обезбеђивање техничких услова рада; вођење одговарајућих записа и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
 • Уверење о положеном стручном испиту

Кратку биографију

 

Перач лабораторијског посуђа – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Радни однос заснива се на одређено време, најдуже до три месеца трајања, због потребе завршетка посла на прању лабораторијског посуђа и чишћењу, чији је обим привремено повећан.   

Опис посла: прање, стерилизација и разврставање лаб.посуђа; припрема санитетског материјала за рад, пренос биолошког и дугог материјала; дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; пренос нечистог и чистог рубља и одстрањивање смећа; чишћење, прање и спремање радних просторија.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију  сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
 • Кратку биографију   

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић