Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Радно место – Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима општег смера са пуним радним временом на неодређено време – 10 извршилаца              

 

Kандидати обавезни да доставе уз пријаву:

 

  • оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (са просечном оценом),
  • оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
  • потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,
  • доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
  • фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип),
  • биографију, са адресом и контакт телефоном.

 

Пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

 

Пробни рад  је шест месеци.

 

Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа.

 

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима из овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Проф. др Зоран Башчаревић