Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 1054/2 и број 1089/1, обе од 28.02.2020. године, расписује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време за следећа радна места

 

Перач лабораторијског посуђа – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Радни однос заснива се на одређено време, најдуже до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на прању лабораторијског посуђа и чишћењу, чији је обим привремено повећан.   

Опис посла: прање, стерилизација и разврставање лаб.посуђа; припрема санитетског материјала за рад, пренос биолошког и дугог материјала; дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; пренос нечистог и чистог рубља и одстрањивање смећа; чишћење, прање и спремање радних просторија.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију  сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
  • Кратку биографију   

Oрганизатор промотивних активности – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити / радно искуство

-знање рада на рачунару;

-возачки испит „Б“ категорије

Опис посла: вођење и одржавање Регистра давалаца тромбоцита аферезном процедуром; мотивисање-анимирање нових давалаца давалаца компонената крви аферезним процедурама; припрема и координација акције пријављивања нових давалца, припрема промотивног материјала и сл.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопију возачке дозволе
  • Кратку биографију

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић