Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

На основу Одлуке в.д. директора Института број 877/1 од 28.02.2020. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос: на одређено време до повратка запослене која је на породиљском одсуству и одсуству ради неге детета, а најкасније до 14.09.2020. године, са пуним радним временом и пробним радом у трајању до 3 месеца:

 

Један (1) извршилац: ДОКТОР МЕДИЦИНЕ у Одсеку абдоминалне и ендокрине са грудном хирургијом у Служби дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију 

 

Опис посла:

  • превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;
  • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
  • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
  • планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
  • води прописану медицинску документацију
  • за свој рад одговара руководиоцу радне јединице и управнику клинике

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Да поседује високу стручну спрему VII-1 степен – завршен медицински факултет, смер доктор медицине
  2. Положен стручни испит
  3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеном медицинском факултету

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем једног ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Клиници за дечју хирургију“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић