Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /10  од  28.02.2020..године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

  1. Перач лабораторијског посуђа – 1 извршилац, на одређено време у трајању до 6 месеци,  са пуним радним временом за рад  у Служби за лабораторијску и клинничко-биохемијску дијагностику због повећаног обима послова  

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1: основно образовање.

Опис послова под редним бројем 1: врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа;

врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе;одржава хигијену  и дезинфикује радние  површине у лабораторији;на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији.Чисти, пере, уређује, дезинфикује све просторије и нус просторије организационе

јединице

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 1 подносе:

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи;
  • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
  • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
  • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем 2, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

  • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
  • Уверење о држављанству
  • Потврду о имунизацији
  • Санитарну књижицу

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Мирко Стојисављевић