Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019), и Одлуке  директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр. 5-189 од 02.03.2020. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује    

                                   

О   Г   Л   А   С                       

За пријем у радни однос : 

 

Под тачком  1. – 1 (једне)   медицинске сестре/техничара  на одређено време у трајању  до 24  месеца, са пуним радним временом  за рад Служби за здравстевену заштиту одраслих становника, Дома здравља "Краљево" у Краљеву ;

 

Под тачком 2. - 3 ( три ) патронажне сестре  на одређено време  са пуним радним временом, ради замене запослених  које користе трудничко боловање, породиљско одсуство и одсуство  са рада ради неге детета, за рад у  Служби за поливалентну партонажу, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

 

Под тачком 3. - 1 (једне)   медицинске сестре/техничара  на одређено време са пуним радним временом ради замене запослене која користи породиљско одсуство и одсуство  са рада ради неге детета, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1    -  Виша или средња стручна спрема општег или педијатријског смера и положен стручни испит

Под тачком 2   -  Виша мед.школа општег или гинеколошко акушерског смера и положен стручни испит и положен возачки испит Б категорије

Под тачком  3   -  Виша или средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

      -   оверену фотокопију дипломе о завршеној  школи;

      -   оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

      -    извод из матичне књиге рођених;

      -    фотокопију возачке дозволе   за пријем у радни однос под тачком  2

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом и тачном назнаком за које радно место конкуришу доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише  неће се разматрати.

 

 

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА  "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине и

мастер менаџмента у  здравству