АПОТЕКА СУБОТИЦА

На основу члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019), члана 23. Статута Апотеке Суботица, Закључака  комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр:112-13106/2019 од 26.децембра 2019.године, и  51 бр. 112-1390/2020. од 14.фебруара 2020.године и Одлуке  број I-09/570 од 24.02.2020. године

 

 

ДИРЕКТОР

АПОТЕКЕ СУБОТИЦА ИЗ СУБОТИЦЕ

Расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

I

Магистар фармације – 3 извршиоца

 

 

Опис посла:

 • обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о чему води обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о чему оид прописану медицинску документацију (књиге наркотика И остало),
 • издаје лекове, медицинска средстваи предмете опште употребе и даје савете за њихову примену;
 • -по потреби и у зависности од организације рада учествује у комерцијалној продаји лекова и робе
 • прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању истих;
 • доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;
 • ради на промоцији здравља и превенција болести у сарадњи са другим здравственим радницима;
 • израђује магистралне лекове;
 • набавља и контролише правилно складиштење и чување лекова, медицинских средстава и предмета опште употребе;
 • управља фармацеутским отпадом;
 • - по налогу шефа апотеке – огранка односно јединице за издавање готових    лекова  обучава приправнике и едукује остале кадрове, у својству  ментора,
 • води рачуна да сви запослени у апотеци-јединици имају коректан однос са пацијентима, у складу са етиком здравствених радника, и на све неправилности правовремено реагује и пријављује шефу апотеке или слично
 • кроз рад, литературу, семинаре и друге облике прати и упознаје се са новинама у фармацеутској науци...

 

Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће услове:

 • високо образовање на:
 • интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације.

II

 

Фармацеутски техничар –  6 извршилаца

 

Опис посла:

 • врши промет на мало помоћних лековитих средстава, медицинских средстава и других производа за превенцију и лечење, осим лекова чији је режим издавања на рецепт;
 • врши пријем лекова, медицинских средстава и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;
 • контролисе рокове употребе лекова  робе и води евиденцију о роковима употребе
 • правилнио складишти  лековеи другу робу
 • спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;
 • спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;
 • правилно одлаже фармацеутски отпад.
 • учествује у изради магистралних приправка који не садрже хемикалије

јаког и врло јаког дејства,

 • врши припрему  за израду  магистралних препарата,
 • стара се о исправности и чистоћи лабораторијског прибора, вага и

других инструмената...

Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће услове:

 • завршено четворогодишње средње стручно образовање (фармацеутски техничар):
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању фармацеутског техничара.

III

                    Шеф рачуноводства – 1 извршилац

Опис посла:

 • усклађује главну књигу са аналитичким књиговодственим евиденцијама,
 • контролише исправност књижења и даје налоге за корекције уочених грешака,
 • -учествује у изради контног плана,
 • -усклађује стања између материјалног и финансијског књиговодства,
 • -врши обраду годишњег пописа и сачињава записник о резултатима пописа,
 • по потреби врши ручно контирање и књижење,
 • -прати стручну литературу и прописе и одговоран је за правилну примену истих,
 • похађа професионалне семинаре и скупове у циљу едукације,
 • предлаже едукацију запослених у Служби ради унапређења рада,
 • -поштује прописане политике установе, процедуре и друге прописе,
 • -стара се о правилном архивирању документације,
 • -обавља и друге сродне послове и радне задатке који по својој природи чине послове и радне задатке Службе

 

 • Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће услове:

 

 • Високо образовање:завршен економски факултет
 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • знање рада на рачунару;
 • -Лиценца за овлашћеног рачуновођу
 • -најмање пет година радног искуства

 

Документација потребна за пријаву:

 • 1) Пријава на оглас,
 • 2) CV (радна биографија),
 • 3) Диплома о завршеном факултету, средњој школи у зависности на које радно место конкурише (оверена фотокопија),
 • 4) Уверење о положеном стручном испиту  -за здравствене раднике(оверена фотокопија)
 • 5) Лиценца надлежне коморе односно савеза рачуновођа и ревизора Србије (оверена фотокопија)
 • 6) Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

Изабрани кандидат, пре заснивања радног односа, дужан је да достави лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.  

 

Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.

Оглас се објавњује на интернет порталу Националне службе за запошљавање, сајту Апотеке Суботица и сајту Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли у дирекцији Апотеке Суботица, у ул. Матије Гупца 26, Суботица,  као и на сајту Апотеке Суботица.

 

Изабрани кандидати ће бити лично обавештени телефонским путем.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве слати на адресу: АПОТЕКА СУБОТИЦА, са назнаком »Пријава по огласу за заснивање радног односа« ул.Матије Гупца 26, 24000 Суботица.

 

 

ДИРЕКТОР

АПОТЕКЕ СУБОТИЦА